พระราชกฤษฎีกา
     การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
    พ.ศ. 2535
    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
  ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
       เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

                                                                                    ------------------------------------
                                           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ       ให้ประกาศว่า
                    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ    และเงินอื่นในลักษณะ
                     เดียวกัน
                                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   และมาตรา 3 แห่งพระราช
                   บัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
                   ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
                                            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ  และเงินอื่น
                    ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535"
                                            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
                                            มาตรา 3 ให้ยกเลิก
                                                           (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
                    พ.ศ. 2522
                                                           (2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
                    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526
                                            บรรดา กฎ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
                    บทแห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน
                                            มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้
                                                           "เงินเดือน" หมายความว่า  เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
                    รายจ่ายหมวดเงินเดือน
                                                           "เงินปี" หมายความว่า เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีจากเงินงบประมาณ     รายจ่ายหมวดเงินอุด
                    หนุนของสำนักพระราชวัง
                                                           "บำเหน็จ" หมายความว่า บำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ      และหมาย
                     ความรวมถึงเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญตามระเบียบกระทรวงการคลังด้วย
                                                           "บำนาญ" หมายความว่า บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและหมายความ
                     รวมถึงเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมด้วย
                                                           "ข้าราชการ" หมายความว่า  บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
                    หมวดเงินเดือน
                                                           "ปี" หมายความว่า ปีงบประมาณ
                                             มาตรา 5 การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่
                     กระทรวงการคลังกำหนด
                                             มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

                                                                                              ลักษณะ 1
                                                                             เงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน
                                                                                                หมวด 1
                                                                                        การถือจ่ายเงินเดือน

                                            มาตรา 7 ภายใต้บังคับมาตรา 8 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่าย
                     เงินเดือนประจำปีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
                                             การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจ่ายเงินเดือน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
                                             มาตรา 8 เมื่อขึ้นปีใหม่ถ้ากรมบัญชีกลางยังมิได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี     ให้จ่ายเงินเดือนไป
                    ก่อนได้ตามบัญชีถือจ่ายปีที่แล้ว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
                                             มาตรา 9 การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่ได้เลื่อนเงินเดือนเพราะถึงแก่ความตาย  เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่
                    ราชการ ให้จ่ายจากอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นครองอยู่หรือเงินเดือนเหลือจ่ายหรือให้โอนเงินหมวดอื่นมาตั้งจ่าย

                                                                                                         หมวด 2
                                                                                                    การจ่ายเงินเดือน

                                            มาตรา 10 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการแต่ละเดือน ให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
                   แล้วตามความในหมวด 1
                                             มาตรา 11 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน     ให้จ่ายตามส่วนของจำนวน
                    วันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น
                                             มาตรา 12 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่     ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่
                    เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                                             มาตรา 13 การจ่ายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน    ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่
                   ระบุในคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
                                             มาตรา 14 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่   ให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้มี
                   อำนาจแต่งตั้งซึ่งต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด             และให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือน
                   ตำแหน่งใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่เมื่อใด
                                             มาตรา 15 การจ่ายเงินเดือนในกรณีโอนข้าราชการ ให้จ่ายทางสังกัดใหม่    และงดจ่ายเงินเดือนทางสังกัด
                   เดิมตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งโอน
                                            ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมล่วงล้ำไป   ให้เบิกเงินเดือนทางสังกัดใหม่ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธี
                   เบิกหักผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการเบิกหักผลักส่งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ ห้ามมิให้เบิกเป็นตัวเงิน
                                             มาตรา 16 ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือน
                  สำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว
                                             ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่      ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
                   ด้วยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควรแล้วแต่กรณี
                                             มาตรา 17 การจ่ายเงินเดือนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน     ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง โอน หรือ
                   ปรับเงินเดือน โดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือน ให้คงตัดเงินเดือนต่อไปตามจำนวนเดิม   หรือถ้า
                    เป็นกรณีตัดเงินเดือนตามส่วนของเงินเดือน ก็ให้ตัดตามส่วนของเงินเดือนเดิม
                                             มาตรา 18 ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
                                             มาตรา 19 การจ่ายเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
                                                            (1) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงกำหนดลาออก แต่ถ้าถึงกำหนดลาออกแล้ว
                   ยังไม่ได้รับทราบ คำสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคำสั่ง
                   หรือควรได้รับทราบคำสั่ง
                                                            (2) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในคำสั่ง แต่ถ้ายัง
                  ไม่ได้รับทราบคำสั่งและข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง
                                                            (3) ในกรณีตาม(1) และ(2) หากจำเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่    ก็ให้จ่ายต่อไปได้จนถึงวันส่ง
                  มอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชัดช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามสภาพของงาน  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
                  วันที่ระบุในคำสั่งหรือวันรับทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง แล้วแต่กรณี
                                                             (4) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ
                  ให้จ่ายได้ ถึงวันสิ้นปี สำหรับกรณีที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันครบการต่อเวลาราชการ
                                             มาตรา 20 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน  ให้จ่ายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสำหรับกรณีที่
                  ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น   แต่ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกำหนดวันจ่ายเป็น
                  อย่างอื่นก็ได้

                                                                                                          หมวด 3
                                                                                 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ
                                                                      ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

                                             มาตรา 21 การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ   ให้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนของ
                  ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมที่ได้ทำความตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง
                                              อัตราเงินเดือนข้าราชการระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง
                                              ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถ้าเจ้ากระทรวงหรือผู้มีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยตาม
                  กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ  หรือตามระเบียบข้อบังคับกระทรวงกลาโหมที่ได้ทำความตกลง
                  ไว้กับกระทรวงการคลัง   ให้จ่ายเงินเดือนในระหว่างพักราชการอย่างใด  ก็ให้จ่ายเงินเดือนตามที่วินิจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถึงแก่
                  ความตาย
                                              มาตรา 22 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 21        มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
                  ราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกด้วย โดยอนุโลม

                                                                                                        หมวด 4
                                                                       การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย

                                             มาตรา 23 ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ       ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนสามเท่า
                  ของ เงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย    และหากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
                  พิเศษค่าวิชา เงินประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ         และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ
                  ปราบปรามผู้กระทำผิดให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อคำนวณเป็นเงินช่วยพิเศษจำนวนสามเท่าด้วย
                                              ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน     และ
                ผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 โดยอนุโลม
                                              ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ   ห้ามมิให้
                 จ่ายเงินช่วยพิเศษ
                                              มาตรา 24 เงินช่วยพิเศษตามมาตรา  23        ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนาโดยทำเป็น
                หนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
                                              ถ้าข้าราชการผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคหนึ่ง    หรือบุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตาย
                ก่อนข้าราชการผู้ตายหรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับ ดังนี้
                                                               (1) คู่สมรส
                                                               (2) บุตร
                                                               (3) บิดามารดา
                                               เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลำดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่        บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วย
                พิเศษ
                                               ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสองในลำดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคล
                 ในลำดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ
                                              มาตรา 25 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทำภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ  ผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงิน
                 เดือนตาย เว้นแต่กรณีที่ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ  ระยะเวลา
                 หนึ่งปีให้นับแต่วันที่การถูกสั่งพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน      หรือการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี
                                              มาตรา 26 ในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการผู้ตาย     เพราะไม่มีผู้ใดเข้า
                จัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษได้เท่าที่จ่ายจริง แล้วมอบส่วนที่เหลือ ถ้ามี   ให้แก่ผู้มี
                สิทธิได้รับตามมาตรา 24

                                                                                                          หมวด 5
                                                                                             การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา

                                             มาตรา 27 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ
                 ปฏิบัติราชการ   ให้ข้าราชการที่ลาป่วย    ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทำการ     แต่ถ้าผู้บังคับบัญชา
                 ตั้งแต่ ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควร จะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวันทำการ
                                             มาตรา 28 ข้าราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
                                             มาตรา 29 ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบวันทำการ   แต่ในปีที่เริ่มรับ
                  ราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทำการ
                                              มาตรา 30 ให้ข้าราชการที่ลาพักผ่อนประจำปี       ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดใน
                 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
                                              มาตรา 31 ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบท      ในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคย
                 ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ                  แล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน       ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสอง
                 เดือน
                                              มาตรา 32 ข้าราชการซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล   ให้ได้รับเงินเดือนในระหว่าง
                นั้นได้   แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการภายในเจ็ดวัน     ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้
                จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ   เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น      ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะให้จ่าย
                 เงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสิบห้าวัน
                                              มาตรา 33 ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม   ดูงาน     หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงิน
                 เดือนในระหว่างลาไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน      หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้า
                 ปฏิบัติราชการ
                                             ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา       เห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงาน
                 หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี
                                              มาตรา 34 ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ        ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา                  เว้นแต่อัตราเงินเดือน ที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการ  ที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
                 ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ   ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของ
                 ทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
                                              มาตรา 35 ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรส ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
                                              มาตรา 36 การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม    ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
                 ของกระทรวงกลาโหม

                                                                                                   ลักษณะ 2
                                                                                      เงินปีและเงินประจำตำแหน่ง
                                                       ที่จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง

                                              มาตรา 37 ผู้มีสิทธิได้รับเงินปีในปีใด ให้จ่ายเงินปีในปีนั้นให้เต็มทั้งปีไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
                                              มาตรา 38 การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี                  ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป  สำหรับเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
                  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
                                               การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรี    หรือองคมนตรีที่พ้นจาก
                 ตำแหน่ง ให้จ่ายได้เพียงวันก่อนวันพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่ถึงแก่ความตาย      ให้จ่ายสำหรับเดือนที่ถึงแก่ความตายนั้นให้
                  เต็มเดือน
                                               มาตรา 39 การจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามมาตรา 38 ให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน       แต่ไม่ต้องทำบัญชี
                  ถือจ่าย

                                                                                                 ลักษณะ 3
                                                              บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะบำเหน็จ บำนาญ
                                                                                                   หมวด 1
                                                                                       การจ่ายบำเหน็จ บำนาญ

                                              มาตรา 40 การจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญ           ให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่
                   กระทรวงการคลังกำหนด  
                                              การจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญในกรณีผู้เคยรับบำนาญอยู่แล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ แล้วออกจากราชการ
                  ครั้งหลังโดยมีสิทธิได้รับบำนาญในครั้งหลังด้วย  ถ้าการรับราชการในครั้งก่อนกับครั้งหลังต่าง  กระทรวง ทบวง  กรมกัน
                   ให้รวมจ่ายบำนาญทางส่วนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลัง
                                               ในกรณีที่มีการลดหรืองดบำนาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่ และต่อมาออกจาก
                  ราชการครั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ    การจ่ายบำนาญที่เคยได้รับอยู่เดิมตั้งแต่วันออกจากราชการครั้งหลังจะจ่ายได้
                   ต่อเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายให้แล้ว และให้จ่ายทางส่วนราชการเดิมที่จ่ายบำนาญนั้น
                                               ในกรณีที่การกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมือง  ให้ผู้นั้น
                   มีสิทธิเลือกขอรับบำนาญทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิทธิรับบำนาญมาก่อน    หรือทางส่วนราชการที่ออกจากราชการครั้ง
                  หลังสุด หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองในขณะนั้น
                                               มาตรา 41 บำนาญปกติและบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ        ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันขาดจากอัตราเงินเดือน
                  เป็นต้นไป
                                               บำนาญพิเศษในกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตาย หรือวัน
                  ถัดจากวันที่สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
                                               มาตรา 42 ถ้าผู้มีสิทธิรับบำนาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำนาญให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้
                  ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนเท่ากับบำนาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ถ้ามี) สามเดือน   แต่ในกรณีที่ผู้
                   มีสิทธิรับบำนาญที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้รับบำนาญตกทอด หรือบำนาญพิเศษในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ใน
                  อุปการะ ไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
                                              ให้นำความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
                                               ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบำนาญถึงแก่ความตายก่อนที่กรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายบำนาญ   ให้นับระยะเวลาเพื่อ
                  ขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในมาตรา 25 ตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายบำนาญ
                                               มาตรา 43 การจ่ายบำนาญประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการ        ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสองวัน
                   ทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบำนาญได้รับบำนาญทางธนาคาร  ให้จ่ายในวันทำการก่อนวัน
                  ทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทำการ แต่ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้
                                               มาตรา 44 ผู้รับบำนาญจะต้องแสดงตน หรือส่งใบรับรองการมีชีวิตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายปีละครั้ง
                  ตามแบบและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และในกรณีที่กรมบัญชีกลางเห็นสมควร จะสั่งให้ผู้รับบำนาญแสดงตนหรือ
                  ส่งใบรับรองการมีชีวิตในระยะเวลาใด ๆ อีกก็ได้ 
                                              ผู้รับบำนาญจะรับบำนาญไม่ได้จนกว่าจะได้แสดงตนหรือส่งใบรับรองการมีชีวิตแล้ว
                                               มาตรา 44 ทวิ ให้ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง   และเป็นผู้รับบำนาญตามมาตรา 40 ไว้แล้ว มี
                  สิทธิเปลี่ยนส่วนราชการที่จ่ายบำนาญที่เคยได้รับอยู่เดิม    โดยอาจเลือกขอรับทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิทธิรับบำนาญมา
                  ก่อน หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่ง        หรือเคยดำรง  
                  ตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองก็ได้

                                                                                               หมวด 2
                                                                   การจ่ายเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะบำเหน็จ บำนาญ

                                               มาตรา 45 การจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ     กฎหมายว่าด้วย
                   การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม   กฎหมาย
                   ว่าด้วยบำนาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้นำความในลักษณะ 3 หมวด 1     มาใช้
                   บังคับโดยอนุโลม


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      อานันท์ ปัญยารชุน
            นายกรัฐมนตร ี

 


 
       
สงวนลิขสิทธ์ ® 2006 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300 โทร 0 22414771 โทรสาร 0 2241 477