คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
หน้าแรก  
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก

 

 
  โครงการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย คลิกที่นี่
     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
 
  พระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551คลิกที่นี่  
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่  
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่  
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่  
  ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่  
  การสัมนาโครงการเวทีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างราชการและประเทศไทย คลิกที่นี่  
  ภาพการรับเกียรติบัตร HR Scorcared ณ สำนักงาน ก.พ. วันที่ 26 ธันวาคม 2550
    << ภาพกิจกรรม >>
 
   
   รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
      (HiPPS)
  คลิกที่นี่
 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน คลิกที่นี่  
  พระราชบัญญัตล้างมลทินฯ 2550  คลิก  
  คำสั่งอนุกรรมการสามัญประจำกรมสรรพสามิต คลิก  
  พระราชกฤษฎีการการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2550  คลิกที่นี่  
   โครงการเกษียณก่อนกำหนด คลิกที่นี่  
  การสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คลิกที่นี่  
  การนำตัวชี้วัดผลงานมาพิจารณาความดีความชอบ คลิกที่นี่  
  ระบบการจำแนกตำแหน่งใหม่ คลิกที่นี่  
 
 
 
 
  ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ย่อมาจากคำว่า
High Performance and Potential System เป็นระบบ
ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย
เพื่อสร้างข้าราชการที่มีคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำ
ทั้งทางความคิดและการบริหารงานในอนาคต >> อ่านต่อ >>..
 
 
 
  การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) คือ
เครื่องมือ( Tool)สำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ  และจังหวัดด้วยระบบการติดตามและประเมิน
ผลการบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคลตาม “กรอบมาตรฐานความสำเร็จ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 5 มิติ”. ...>> อ่านต่อ >>...
 
       
       

   
สงวนลิขสิทธ์ ® 2006 กองการเจ้าหน้าที่  กรมสรรพสามิต
    1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300 โทร 0 22414771 โทรสาร 0 2241 477